Tiếng Anh giao tiếp

Từ nối trong tiếng Anh

Từ nối là một phần quan trọng trong câu, nó tạo nên logic trong lời nói và câu văn của bạn. Chúng ta hãy cùng học những từ nối thông dụng nhất trong tiếng Anh nhé.

1. Because, Because of


- Đằngsau Because phải dùng1 câu hoàn chỉnh nhưng đằng sauBecause of phải dùng1 ngữ danh từ.

-Because of = on account of = due to: Do bởi

- Nhưngnên dùng due to sau động từ to be cho chuẩn.

Ex: The accidentwas due to the heavy rain.

- Dùngas a result of để nhấn mạnh hậu quả của hành động hoặc sự vật, sự việc.

Ex: He was blindedas a result of a terrible accident.

2. Từ nối chỉ mục đích và kết quả


- Trong cấu trúc này người ta dùng thành ngữ "so that" (sao cho, để cho). Động từ ở mệnh đề sau "so that" phải để ở thời tương lai so với thời của động từ ở mệnh đề chính.

Ex: He studied very hardso that he could pass the test.

- Phải phân biệt "so that" trong cấu trúc này vớiso that mang nghĩa do đó (therefore). Cách phân biệt duy nhất là động từ đằng sau so that mang nghĩa do đó diễn biến bình thường so với thời của động từ ở mệnh đề đằng trước.

Ex: We heard nothing from himso that ( = therefore) we wondered if he moved away.

3. Từ nối chỉ nguyên nhân và kết quả.


- Trong loại từ nối này người ta dùng cấu trúcso/such .... that = quá, đến nỗi mà và chia làm nhiều loại sử dụng.

.Dùng với tính từ và phó từ : Cấu trúc làso ..... that.

Ex: Terry ranso fast that he broke the previous speed record.

Ex: Judy workedso diligently that she received an increase in salary.

-Dùng với danh từ số nhiều: Cấu trúc vẫn làso ... that nhưng phải dùngmany hoặc few trước danh từ đó.

Ex: I had so few job offers that it wasn't difficult to select one.

-Dùng với danh từ không đếm được: Cấu trúc vẫn làso ... thatnhưng phải dùng much hoặc little trước danh từ đó.

Ex: He has invested so much money in the project that he can't abandon it now.

-Dùng với tính từ + danh từ số ít:such a ... that. Có thể dùngso theo cấu trúc :so + adj + a + noun ... that. (ít phổ biến hơn)

Ex: It wassuch a hot day that we decided to stay indoors.
It was so a hot day that we decided to stay indoors.

-Dùng với tính từ + danh từ số nhiều/không đếm được:such ... that. Tuyệt đối không được dùng so.

Ex: They are such beautiful pictures that everybody will want one.
This is such difficult homework that I will never finish it.

4. Một số các từ nối mang tính điều kiện khác.


-Even if + negative verb: cho dù.
Ex: You must go tomorroweven if you aren't ready.

-Whether or not + positive verb: dù có hay không.
Ex: You must go tomorrowwhether or not you are ready.

-Các đại từ nghi vấn đứng đầu câu cũng dùng làm từ nối và động từ theo sau chúng phải chia ở ngôi thứ 3 số ít.

Ex:Whetherhe goes out tonight depends on his girldfriend.
Why these pupils can not solve this problems makes the teachers confused.

-Một số các từ nối có quy luật riêng của chúng nếu kết hợp với nhau

And moreover - And in addtion And thus - Or otherwise
And furthermore - And therefore But nevertheless - But ... anyway


- Nếu nối giữa hai mệnh đề, đằng trước chúng phải có dấu phẩy
Ex: He was exhausted, and therefore his judgement was not very good.

- Nhưng nếu nối giữa hai từ đơn thì không
Ex:The missing piece is small but nevertheless significant.

-Unless + positive = if ... not: Trừ phi, nếu không.
Ex: You will be lateunless you start at once.

-But for that + unreal condition: Nếu không thì
. Hiện tại
Ex: My father pays my fee, but for that I couldn't be here(But he is here learning)

. Quá khứ
Ex: My car broke down,but for that we would have been here in time (But they were late)

-Otherwise + real condition: Kẻo, nếu không thì.
Ex: We must be back before midnightotherwise I will be locked out.

-Otherwise + unreal condition:Kẻo, nếu không thì nhưng sau nó phải là điều kiện không thể thực hiện được
· Hiện tại
Ex: Her father supports her finance otherwise she couldn't conduct these experiments (But she can with her father's).

. Quá khứ:
Ex: I used a computer, otherwise I would have taken longer with these calculations (But he didn't take any longer).

Notes:Trong tiếng Anh thông thường (colloquial English) người ta dùng or else để thay thế cho otherwise.

-Provided/Providing that: Với điều kiện là, miễn là = as long as
Ex: You can camp here providing that you leave no mess.

-Suppose/Supposing = What ... if : Giả sử .... thì sau, Nếu ..... thì sao.
Ex: Suppose the plane is late = What (will happen) if the plane is late.

-Suppose còn có thể được dùng để đưa ra lời gợi ý.
Ex: Suppose you ask him = Why don't you ask him.

-Lưu ý thành ngữ:What if I am: Tao thế thì đã sao nào (mang tính thách thức)

-If only + S + simple present/will + verb = hope that: hi vọng rằng
Ex:If only he comes in time
Ex:If only he will learn harder for the test next month.

-If only + S + simple past/past perfect = wish that(Câu đ/k không thực hiện được) = giá mà
Ex: If only he came in time now.
If only she had studied harder for that test

-If only + S + would + V
. Diễn đạt một hành động không thể xảy ra ở hiện tại
Ex: If only he would drive more slowly = we wish he drove more slowly.

· Diễn đạt một ước muốn vô vọng về tương lai:
Ex: If only it would stop raining

-Immediately = as soon as = the moment (that) = the instant that = directly: ngay lập tức/ ngay khi mà

Ex: Tell me immediatly (=as soon as ) you have any news.
Ex: Phone me the moment that you get the results.
Ex: I love you the instant (that) I saw you.
Ex: Directly I walked in the door I smelt smoke.giới thiệu về công ty